پسته لال سکوت دندان شکن است

پسته لال سکوت دندان شکن است

اکبر اکسیر / Sep 18, 2019

None

 • Title: پسته لال سکوت دندان شکن است
 • Author: اکبر اکسیر
 • ISBN: null
 • Page: 317
 • Format: Paperback
 • None

  • ↠ پسته لال سکوت دندان شکن است || ✓ PDF Read by ☆ اکبر اکسیر
   317 اکبر اکسیر
  • thumbnail Title: ↠ پسته لال سکوت دندان شکن است || ✓ PDF Read by ☆ اکبر اکسیر
   Posted by:اکبر اکسیر
   Published :2018-010-01T11:35:29+00:00

  About "اکبر اکسیر"

   • اکبر اکسیر

    4 12 1332 1357 1347 1358 8


  134 Comments

  1. سفـرنامهبه انگور بـیــندیش که با درد زاده شدهکودکی زیر فشــارجـوانی زیـر دندانپیــری در تیــزابتازه بعـد از مرگآنقــــــدر می‌جـوشـــــد و عــــــرق ‌می‌ریزد!تا غـــــم ناصـرخســرو بـزدایـدگالوانیزهشـاعــران دروغ می‌گوینــدباران اصلا شاعــرانه نیســتآنها، هـی تبل [...]


  2. کتابی طنز و خواندنی. دوستش داشتمازآجیل سفره عیدچند پسته لال مانده استآنها که لب گشودند ؛ خورده شدند!!!…آنها که لال مانده‌اند ؛ می‌شکنند!!!…دندانساز راست می‌گفت:پسته لال؛ سکوت دندان شکن است !من تعجب می‌کنمچطور روز روشندو ئیدروژنبا یک اکسیژن؛ ترکیب می‌شوندوآب از آب تکان نمی [...]


  3. در کوچه گوسفندمدر مدرسه طوطیدر اداره گاوبه خانه که می رسم سگ می شوم


  4. باور کنید من نمونه امدوست و دشمن اقرار میکنند من نمونه امملیحه هم تایید میکند من نمونه امحالا باور میکنم من نمونه املطفا قبل از ساعت 8مرا به آزمایشگاه تحویل دهید!


  5. تیر بود یا شهریوردرست یادم نیستپدر خبرزه خوردما پای لرزش نشستیمو آن چنان لرزیدیمکه مجلس 29 اسفند راتعطیل رسمی اعلام کرد


  6. سال ها پیشپدر رابا رادیو جیبی اش به خاک سپردیمهنوز همصدایB.B.Cاز خاک گور می آید!***نه قمار باز بود نه بیگانهسوء تفاهم او را کرگدن کردمدیر مدرسه ای مدام در دید و بازدیدمی گویند تا روزی که در خدمت روشنفکران بود-پیرمرد چشم ما بود-از روزی که از غربزدگی و خیانت روشنفکران گفتدر یک ارزیا [...]


  7. اداراتمثل روزنامه ها، اول همه را سر كار مى گذارندبعد آگهى استخدام مى زنندبچه هاى وظيفه، يا شاعر شده اند يا خوانندهخدا را شكر در خانه ما، كسى بيكار نيستيكى فرم پر مى كند، يكى احكام مى خوانديكى به سرعت پير مى شودو آن يكى مدام نق مى زندمرده شور ريختت را ببردچرا از خرمشهر، سالم برگ [...]


  8. از آجیل سفره ی عیدچند پسته ی لال مانده است آنها که لب گشودند،خورده شدندآنها که لال مانده اند،می شکننددندانساز راست می گفت:پسته ی لال،سکوت دندان شکن است!


  9. مادر شیر بوددیر کرداز اتاق عمل که برگشتپستان حذف شداز شیمی درمانی که آمد،موی سرجراح معتقد بوددر ادبیات مازلف و پستان واژه های ممنوعه استمادر واقعا شعر بود


  Leave a Reply