බව තරණය

බව තරණය

මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ / Jun 17, 2019

None

 • Title: බව තරණය
 • Author: මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ
 • ISBN: null
 • Page: 378
 • Format: Paperback
 • None

  • [PDF] Download ↠ බව තරණය | by ¾ මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ
   378 මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ
  • thumbnail Title: [PDF] Download ↠ බව තරණය | by ¾ මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ
   Posted by:මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ
   Published :2018-011-17T11:34:35+00:00

  About "මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ"

   • මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ

    Martin Wickramasinghe, MBE was a Sri Lankan novelist His books have been translated into several languages.The search for roots is a central theme in Wickramasinghe s writings on the culture and life of the people of Sri Lanka His work explored and applied modern knowledge in natural and social sciences, literature, linguistics, the arts, philosophy, education, Buddhism and comparative religion


  389 Comments

  1. බවතරණය ගලා යන කතාවකට වඩා කර්තෘගේ දැක්ම හා අරමුණු ඉදිරිපත් කිරීමට ගත් උත්සාහයක් ලෙස ඉස්මතු වී ඇත. බුද්ධ චරිතයේ අභව්‍ය හා අතාත්වික මත බැහැර කොට යථාර්තවාදීව ඉදිරිපත් කිරීම මුල් අරමුණ වන අතර එ [...]


  2. I would agree with Ven. Yakkaduve Pagngnarama when he says Wickramasinghe did not understand who the Buddha is. I even missed my school bus halt reading Bhava Tarana - it was my childhood favourite. I liked the way he had written it.
  Leave a Reply