Kadınları Çalıştırma Cemiyeti 1916 - 1923 (Osmanlı İmparatorluğu’nda Savaş Yılları ve Çalışan Kadınlar)

Kadınları Çalıştırma Cemiyeti 1916 - 1923 (Osmanlı İmparatorluğu’nda Savaş Yılları ve Çalışan Kadınlar)

Yavuz Selim Karakışla / Jan 21, 2020

Kad nlar al t rma Cemiyeti Osmanl mparatorlu u nda Sava Y llar ve al an Kad nlar Birinci D nya Sava insani kay plar n ve toplumsal y k mlar n deh eti nedeniyle b y k sava olarak an l r Sava a kat lan lkelerin ordular nda ya anan kay plar kadar geride kalanlar n ya ad zorluk ve s

 • Title: Kadınları Çalıştırma Cemiyeti 1916 - 1923 (Osmanlı İmparatorluğu’nda Savaş Yılları ve Çalışan Kadınlar)
 • Author: Yavuz Selim Karakışla
 • ISBN: 9789750518577
 • Page: 483
 • Format: Paperback
 • Birinci D nya Sava , insani kay plar n ve toplumsal y k mlar n deh eti nedeniyle b y k sava olarak an l r Sava a kat lan lkelerin ordular nda ya anan kay plar kadar geride kalanlar n ya ad zorluk ve s k nt lar da bu ba lamda de erlendirilir Di er pek ok imparatorluk gibi Osmanl mparatorlu u da, bu sava la beraber imparatorluk vasf n yitirirken muazzam bir altBirinci D nya Sava , insani kay plar n ve toplumsal y k mlar n deh eti nedeniyle b y k sava olarak an l r Sava a kat lan lkelerin ordular nda ya anan kay plar kadar geride kalanlar n ya ad zorluk ve s k nt lar da bu ba lamda de erlendirilir Di er pek ok imparatorluk gibi Osmanl mparatorlu u da, bu sava la beraber imparatorluk vasf n yitirirken muazzam bir alt st olu ya ad Cephelerde binlerce askerin hayat n kaybetmesi, geride a l k ve yoksulluk sarmal na kap lan binlerce dul ve yetim b rakt Ancak bu insani facian n bir di er y z nde ise iktisad n so uk y z yle bekleyen ge im derdi, istihdam ve ordunun ihtiya lar gibi kalemler s ralan yordu.Yavuz Selim Karak la, Kad nlar al t rma Cemiyeti 1916 1923 ba l kl bu ara t rmas nda, Birinci D nya Sava s ras nda ya anan toplumsal y k ma ba ka bir a dan yakla yor Kad nlar n i g c ne kat ld , iktisad n seferberlik haline galebe ald , sosyal alanda d n m n ya and bir tarih kesitine yo unla yor Devlet, sava ve iktisadi rasyonalizasyon er evesinde yeniden bi imlenen emek s re lerinin, kad nlar n toplumsal stat lerinde nas l de i ikliklere sebep oldu unu ara t r yor Kad nlar al t rma Cemiyeti 1916 1923 yaln zca siyasi tarihle s n rl kalmayan, toplumsal cinsiyet, kad n tarihi ve emek tarihi literat r ne de katk da bulunan, ayr nt l bir ara t rma

  • Best Download [Yavuz Selim Karakışla] ☆ Kadınları Çalıştırma Cemiyeti 1916 - 1923 (Osmanlı İmparatorluğu’nda Savaş Yılları ve Çalışan Kadınlar) || [Fiction Book] PDF ↠
   483 Yavuz Selim Karakışla
  • thumbnail Title: Best Download [Yavuz Selim Karakışla] ☆ Kadınları Çalıştırma Cemiyeti 1916 - 1923 (Osmanlı İmparatorluğu’nda Savaş Yılları ve Çalışan Kadınlar) || [Fiction Book] PDF ↠
   Posted by:Yavuz Selim Karakışla
   Published :2018-09-02T00:16:15+00:00

  About "Yavuz Selim Karakışla"

   • Yavuz Selim Karakışla

    1961 y l nda zmit te d nyaya geldi 1979 senesinde Kad k y Ma rif Koleji ni Kad k y Anadolu Lisesi bitirdi 1987 y l nda Bo azi i niversitesi nin Tarih B l m nden mezun oldu 31 Mart 1992 g n , Exile Days of Sultan Abd lhamid II in Salonika 1909 1912 and Confiscation of His Wealth Sultan II Abd lhamid in Selanik teki S rg nl k G nleri 1909 1912 ve Servetinin M s dere Edilmesi ba l kl teziyle, Bo azi i niversitesi Sosyal Bilimler Enstit s nden Sosyal Tarih Dal nda Y ksek Lisans derecesi almaya hak kazand Women, War and Work in the Ottoman Empire Society for the Employment of Ottoman Muslim Women 1916 1923 Osmanl mparatorlu u nda Sava Y llar nda al an Kad nlar Kad nlar al t rma Cemiyet i sl miyesi 1916 1923 , ba l kl doktora tezini 23 ubat 2003 g n savunarak, State University of New York Binghamton, Tarih B l m nden doktora derecesi ald Ayn y l, Osmanl Bankas Ar iv ve Ara t rma Merkezi nin a m oldu u Bankac l k ve Finans Tarihi Ara t rma Yar mas nda En yi Doktora Tezi dal nda d l kazand Osmanl mparatorlu u nun toplumsal ve iktisadi tarihi hakk ndaki makaleleri e itli derlemelerde ve Turkish Studies Association Bulletin, Tarih ve Toplum, Toplumsal Tarih, Pop ler Tarih, Toplum ve Bilim, Virg l, Simurg, Kebike , M teferrika, NTV Tarih, Atlas Tarih, GEO, Akt el ve benzeri akademik ve pop ler tarih dergilerinde yer ald.Yay mlanm kitaplar Women, War and Work in the Ottoman Empire Society for the Employment of Ottoman Muslim Women 1916 1923 , Ottoman Bank Archives and Research Centre, stanbul, 2005 2 bask , Libra, stanbul, 2015 Eski stanbul un Delileri Pazarola Hasan Bey 1885 1926 , Tarih Vakf , Toplumsal Tarih, stanbul, 2006, geni letilmi 2 bask , Ak l Fikir Yay nlar , stanbul, 2014 Osmanl Kad n Telefon Memureleri 1913 1923 , T rk Telekom Yay nlar , stanbul, 2008, 2 bask , Ak l Fikir Yay nlar , stanbul, 2014 Osmanl Han mlar ve Kad n Terzileri 1869 1923 , Ak l Fikir Yay nlar , stanbul, 2014 Osmanl Han mlar ve Hizmet i Kad nlar 1869 1927 , Ak l Fikir Yay nlar , stanbul, 2014 Kitabiyat Yaz lar 1844 2014 , Ak l Fikir Yay nlar , stanbul, 2014 Osmanl Ordusunda Kad n Askerler Birinci Kad n i Taburu 1917 1919 , Ak l Fikir Yay nlar , stanbul, 2015 Exile Days of Sultan Abd lhamid II in Salonika 1909 1912 , Libra, stanbul, 2015 Sultan II Abd lhamid in Selanik teki S rg nl k G nleri 1909 1912 , Libra, stanbul, 2015 Derli Toplu Makaleler I 1988 1999 , Ak l Fikir Yay nlar , stanbul, 2015 Derli Toplu Makaleler II 1999 2002 , Ak l Fikir Yay nlar , stanbul, 2015 Derli Toplu Makaleler III 2003 2014 , Ak l Fikir Yay nlar , stanbul, 2015 Eski Zamanlar, Eski nsanlar Osmanl Toplumsal Tarihi zerine Yaz lar 1876 1926 , Do an Kitap, stanbul, 2015 Eski nsanlar, Eski Cemiyetler Osmanl Toplumsal Tarih al malar 1904 1926 , Do an Kitap, stanbul, 2015 Eski Hayatlar, Eski Hat ralar Osmanl mparatorlu u nda Belgelerle G ndelik Hayat 1760 1923 , Do an Kitap, stanbul, 2015, Osmanl mparatorlu u nda Sava Y llar ve al an Kad nlar Kad nlar al t rma Cemiyeti 1916 1923 , leti im Yay nlar , stanbul, 2015 zden Dilek Karak la Galatasaray 82, Bo azi i 89 ile evlidir ve Eyl l Ya mur Karak la n n 99 ALKEV 13, St Joseph 18 da ma rur babas d r.


  163 Comments

  Leave a Reply