Mağlubu Anlatmak

Mağlubu Anlatmak

İslam Çupi Barış Karacasu Yavuz Yıldırım / Oct 13, 2019

Ma lubu Anlatmak slam upi nin den de ba layan Milliyet d nemine dek yazd yaz lardan leziz bir g ldeste Her biri drama tad ndaki ma hik yeleri d nemin spor y ld zlar n n ve parlayan tak mlar n n portreleri

 • Title: Mağlubu Anlatmak
 • Author: İslam Çupi Barış Karacasu Yavuz Yıldırım
 • ISBN: 9789750506987
 • Page: 466
 • Format: Paperback
 • slam upi nin 1957 den 1981 de ba layan Milliyet d nemine dek yazd yaz lardan leziz bir g ldeste Her biri drama tad ndaki ma hik yeleri, d nemin spor y ld zlar n n ve parlayan tak mlar n n portreleri, d nya futboluna dair g zlemler Futbol ve spor ortam hakk nda ta lamalar Ve tabii eski stanbul sahneleri 1949 da Ey p n s cak akmayan du u bir k se buz ola slam upi nin 1957 den 1981 de ba layan Milliyet d nemine dek yazd yaz lardan leziz bir g ldeste Her biri drama tad ndaki ma hik yeleri, d nemin spor y ld zlar n n ve parlayan tak mlar n n portreleri, d nya futboluna dair g zlemler Futbol ve spor ortam hakk nda ta lamalar Ve tabii eski stanbul sahneleri 1949 da Ey p n s cak akmayan du u bir k se buz olarak ba ma ge ti.Kendime g re incelikler ili tirdi im forvet oyunuma yap an kal n tekmelerin izleri bir bat p bir kt ayaklar mda Arnavudun l hanalar st nde oturup tak ma taktik veren Duble moru un bu galibiyetlerden sonra d zenledi i tatar b re i partileri, teki ma lar i in ocuklara bir havyar kalorisi verirdi Her taraf na bir eroinman dalg nl t rmanan k r sa l adam h l skor tabelas na bak yordu Aradaki iki fark rakamlarla ifadelendirilen futbol i in normaldi Onun tek g z isyan sadece bu ift say n n arzu etti i haneye yerle memi olmas nda toplan yordu erde mesut insanlar foto rafnamesi var Soyunanlar, ya ama heyecan n ve sevin lerini takunya t k rt lar aras nda tesid edenler mevcut Bu on bir gencin ter, amat r ruh ve fizik m cadele i inde kazand klar bu m stesna ba ar y buselerle deme e kalkan kravatl adamlar g r l yor M him de il bu sahneler slam upi, spor ve futbol yazarl nda kendine mahsus bir kalemdir Onun yazarl k slubu, futbol sadece futbol de ildir deyimini do rular Sadece oyunla ve ortamla ilgili analizleri i in de il, bizzat edebi tat u runa okunacak bir yazard r.Futbola, estetik de erler y klemeye al arak, sevgiyle, muhabbetle bakan bir yazard r leti im Yay nlar , Futbol Kitaplar dizisinde, stad n se me yaz lar n kitap halinde yay ml yor.

  • Best Read [İslam Çupi Barış Karacasu Yavuz Yıldırım] ✓ Mağlubu Anlatmak || [Comics Book] PDF Î
   466 İslam Çupi Barış Karacasu Yavuz Yıldırım
  • thumbnail Title: Best Read [İslam Çupi Barış Karacasu Yavuz Yıldırım] ✓ Mağlubu Anlatmak || [Comics Book] PDF Î
   Posted by:İslam Çupi Barış Karacasu Yavuz Yıldırım
   Published :2018-011-24T00:44:19+00:00

  About "İslam Çupi Barış Karacasu Yavuz Yıldırım"

   • İslam Çupi Barış Karacasu Yavuz Yıldırım

    slam upi 1932 y l nda Arnavutl k un ba kenti Tiran da do du upi ailesi Arnavut aristokrasisine mensuptu ve Enver Hoca ihtilalinin ard ndan stanbul a ta nd Bir s re Galatasaray Lisesi nde okuyan slam upi, oradan Vefa Lisesi ne ge ti ve bu okuldan mezun oldu 1950 lerin ilk yar s n n nl amat r tak m apa da s rekli forma giyen upi, sol ayakl futbol tekni i ile hayranl k uyand rm t 1957 y l nda G nl k Spor Gazetesi nde muhabir olarak gazetecili e ba lad Sonra Son Havadis, T rkiye Spor, Yeni stanbul, Ak am, Terc man ve Milliyet gazeteler inde spor yazar olarak al t 44 y ll k gazetecilik ya am nda, ba ta T rkiye Gazeteciler Cemiyeti ve T rkiye Spor Yaz lar Derne i olmak zere bir ok kurumdan 26 d l ald Bir d nem TSYD Asba kanl g revini de y r ten upi, evli ve bir ocuk babas yd Frans zca biliyordu st n zekas , zg n t rk esi ve benzetmeleriyle spor yazarl n sayg n bir meslek haline getirdi ve bir ekol olu mas n sa lad Kendisini sevenler ona, bir spor yazar oldu u kadar bir edebiyat g z yle de bak yordu Be ikta l nl Baba Hakk Yeten onu sporun Balzac olarak tan mlam S leyman Seba da, upi ye Arnavut Prensi nvan n yak t rm t r Tutkulu bir Fenerbah e a olmas upi nin yazarl na renk katm , kendisi de futbol sahalar ndan geldi i i in yaz lar hep ger ek i olmu tur Futbol kamuoyunda hakketti i de eri buldu unu s yleyemeyece imiz upi, 6 ubat 2001 tarihinde stanbul da ld.


  446 Comments

  Leave a Reply