Žali

Žali

Marius Ivaškevičius / Feb 27, 2020

ali Mariaus Iva kevi iaus romanas ali yra XXI am iaus lietuvi literat ros ir visuomen s istorin s kult ros rei kinys Jis lyg veidrodis atspindi tebevykstan ias iandienos mogaus santykio su partizan karo i

 • Title: Žali
 • Author: Marius Ivaškevičius
 • ISBN: 9986162599
 • Page: 440
 • Format: None
 • Mariaus Iva kevi iaus romanas ali yra XXI am iaus lietuvi literat ros ir visuomen s istorin s kult ros rei kinys Jis lyg veidrodis atspindi tebevykstan ias iandienos mogaus santykio su partizan karo istorija ir atmintimi paie kas.Kult ros istorikas Aurimas vedasM Iva kevi iaus k ryba visuomet mus paskatina kalb ti apie save kas ir kokie esame Paskatina ne tu Mariaus Iva kevi iaus romanas ali yra XXI am iaus lietuvi literat ros ir visuomen s istorin s kult ros rei kinys Jis lyg veidrodis atspindi tebevykstan ias iandienos mogaus santykio su partizan karo istorija ir atmintimi paie kas.Kult ros istorikas Aurimas vedasM Iva kevi iaus k ryba visuomet mus paskatina kalb ti apie save kas ir kokie esame Paskatina ne tu iai provokuodama, o klausdama i esm s ali yra turb t labiausiai nesuprastas lietuvi romanas Ir d l to nesusipratimo daugiausia diskutuota Mano akimis, is k rinys apie tikrov s problem simuliakr am iuje Tai vius tik audykloje gird jusios kartos pastanga suprasti, kaip istorija tampa m s savastimi Tiesa ir prasimanymai, legendos ir tikrov , dokumentai, liudijimai, sapnai, atmintis, l kes iai visa tai susipyn daugiavijo si lo kamuol Ir romanas moko mus matyti, kaip keistai tikrov klostosi m s galvose Matant, kas vyksta iandien aplink, romanas net aktualesnis negu anks iau.Literat rologas, ra ytojas Rimantas KmitaPra jus 16 met po pirmojo leidimo ali dabar patikrins, kiek esame pasiry tai, kas buvo laikoma idealistini mit paneigimu, istorin s realyb s i kreipimu ar provokacijomis, vertinti grynai literat riniu po i riu Tai postmodernistinis tekstas, kuriam b dingas lietuvi literat rai novatori kas pasakojimo konstravimas, savita kalba ir stilistiniai aidimai Knyga, kuri skaitant anuomet daugeliui svarbiausia buvo konteksto, istorini fakt ir fikcijos sankirtos nagrin jimas, dabar, tikiuosi, bus vertinta b tent d l jos neabejotinos menin s reik m s.Knyg ap valgininkas Audrius O alasMarius Iva kevi ius g 1973 prozininkas, dramaturgas, kino scenaristas ir re isierius ali antrasis jo romanas Autorius, nelauktai savo kartos atstovui, apra o Lietuvos pokario metus, mini partizaninio pogrind io kari pavardes ir istorinius faktus Ta iau minimas laikotarpis t ra dingstis sukurti bendra mogi k literat rin dram , kurioje supinama daugyb skirting motyv meil ir i davyst , mirtis ir i tikimyb , tragikomedija ir absurdas Pagrindini romano veik j prototipai istorin asmenyb partizan vadas Jonas emaitis ir jo kovos draugai naratorius Jonas emaitis, i kapo pasakojantis apie kelion pas antrinink i davik Jon emait , kur reikia sunaikinti Tai intriguojanti, kartais aisminga, kartais sukre ianti egzistencin kelion per trump mogaus gyvenim.

  • [PDF] ç Free Read ☆ Žali : by Marius Ivaškevičius ↠
   440 Marius Ivaškevičius
  • thumbnail Title: [PDF] ç Free Read ☆ Žali : by Marius Ivaškevičius ↠
   Posted by:Marius Ivaškevičius
   Published :2018-09-26T11:58:15+00:00

  About "Marius Ivaškevičius"

   • Marius Ivaškevičius

    Marius Ivaškevičius Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Žali book, this is one of the most wanted Marius Ivaškevičius author readers around the world.


  571 Comments

  1. "Tapę silpnapročiais mes atsidavėm beprotybei, nes ji tada buvo stipresnė.""Tai buvo didelis žuvies skausmas skrandyje prarijus mažesnę ir virškinant ją dar gyvą. Arba mažosios skausmas kovojant su skrandžio sultimis.""Kalbėk apie jūrą, vaike. Jausk ją visu savimi, viską prilygink jūrai ir bus tau jos išdidumas."


  Leave a Reply