നരനായും പറവയായും | Naranayum Paravayayum

നരനായും പറവയായും | Naranayum Paravayayum

Santhosh Echikkanam / Dec 16, 2019

Naranayum Paravayayum Collection of stories penned by Santhosh Echikkanam Naranayum Paravayayum has stories including Meenathil Chandran Davidji Code Adaykka Perukkunnavar etc

 • Title: നരനായും പറവയായും | Naranayum Paravayayum
 • Author: Santhosh Echikkanam
 • ISBN: 9788126428380
 • Page: 149
 • Format: Paperback
 • Collection of stories penned by Santhosh Echikkanam Naranayum Paravayayum has 8 stories including Meenathil Chandran, Davidji Code, Adaykka Perukkunnavar etc.

  • Free Download [Chick Lit Book] ó നരനായും പറവയായും | Naranayum Paravayayum - by Santhosh Echikkanam ↠
   149 Santhosh Echikkanam
  • thumbnail Title: Free Download [Chick Lit Book] ó നരനായും പറവയായും | Naranayum Paravayayum - by Santhosh Echikkanam ↠
   Posted by:Santhosh Echikkanam
   Published :2018-011-19T19:12:28+00:00

  About "Santhosh Echikkanam"

   • Santhosh Echikkanam

    Santhosh Echikkanam Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the നരനായും പറവയായും | Naranayum Paravayayum book, this is one of the most wanted Santhosh Echikkanam author readers around the world.


  996 Comments

  1. All the stories are very much funny and interesting giving you a brief knowledge of all the characters and places described through out the stories.What makes the stories more interesting is the way he is narrating the stories through his angle.I really recommend this book to all short story lovers.


  2. This short story collection was actually quite good. Some stories may seem incomplete, but are quite natural and well written. Santhosh portrays life, not some fantasy. That's what makes this book a very good read.  Leave a Reply