බිහිසුණු නිම්නය

බිහිසුණු නිම්නය

Arthur Conan Doyle චන්දන මෙන්ඩිස් / Jun 19, 2019

None

 • Title: බිහිසුණු නිම්නය
 • Author: Arthur Conan Doyle චන්දන මෙන්ඩිස්
 • ISBN: 9559593080
 • Page: 101
 • Format: Paperback
 • None

  • Best Read [Arthur Conan Doyle චන්දන මෙන්ඩිස්] ↠ බිහිසුණු නිම්නය || [Music Book] PDF ☆
   101 Arthur Conan Doyle චන්දන මෙන්ඩිස්
  • thumbnail Title: Best Read [Arthur Conan Doyle චන්දන මෙන්ඩිස්] ↠ බිහිසුණු නිම්නය || [Music Book] PDF ☆
   Posted by:Arthur Conan Doyle චන්දන මෙන්ඩිස්
   Published :2018-010-22T08:05:32+00:00

  About "Arthur Conan Doyle චන්දන මෙන්ඩිස්"

   • Arthur Conan Doyle චන්දන මෙන්ඩිස්

    Sir Arthur Conan Doyle was born the third of ten siblings on 22 May 1859 in Edinburgh, Scotland His father, Charles Altamont Doyle, was born in England of Irish descent, and his mother, born Mary Foley, was Irish They were married in 1855.Although he is now referred to as Conan Doyle , the origin of this compound surname if that is how he meant it to be understood is uncertain His baptism record in the registry of St Mary s Cathedral in Edinburgh gives Arthur Ignatius Conan as his Christian name, and simply Doyle as his surname It also names Michael Conan as his godfather.At the age of nine Conan Doyle was sent to the Roman Catholic Jesuit preparatory school, Hodder Place, Stonyhurst He then went on to Stonyhurst College, leaving in 1875.From 1876 to 1881 he studied medicine at the University of Edinburgh This required that he provide periodic medical assistance in the towns of Aston now a district of Birmingham and Sheffield While studying, Conan Doyle began writing short stories His first published story appeared in Chambers s Edinburgh Journal before he was 20 Following his graduation, he was employed as a ship s doctor on the SS Mayumba during a voyage to the West African coast He completed his doctorate on the subject of tabes dorsalis in 1885.In 1885 Conan Doyle married Louisa or Louise Hawkins, known as Touie She suffered from tuberculosis and died on 4 July 1906 The following year he married Jean Elizabeth Leckie, whom he had first met and fallen in love with in 1897 Due to his sense of loyalty he had maintained a purely platonic relationship with Jean while his first wife was alive Jean died in London on 27 June 1940.Conan Doyle fathered five children Two with his first wife Mary Louise 28 January 1889 12 June 1976 , and Arthur Alleyne Kingsley, known as Kingsley 15 November 1892 28 October 1918 With his second wife he had three children Denis Percy Stewart 17 March 1909 9 March 1955 , second husband in 1936 of Georgian Princess Nina Mdivani circa 1910 19 February 1987 former sister in law of Barbara Hutton Adrian Malcolm 19 November 1910 3 June 1970 and Jean Lena Annette 21 December 1912 18 November 1997.Conan Doyle was found clutching his chest in the hall of Windlesham, his house in Crowborough, East Sussex, on 7 July 1930 He had died of a heart attack at age 71 His last words were directed toward his wife You are wonderful The epitaph on his gravestone in the churchyard at Minstead in the New Forest, Hampshire, reads STEEL TRUEBLADE STRAIGHTARTHUR CONAN DOYLEKNIGHTPATRIOT, PHYSICIAN MAN OF LETTERSConan Doyle s house, Undershaw, located in Hindhead, south of London, where he had lived for a decade, had been a hotel and restaurant between 1924 and 2004 It now stands empty while conservationists and Conan Doyle fans fight to preserve it.A statue honours Conan Doyle at Crowborough Cross in Crowborough, where Conan Doyle lived for 23 years There is also a statue of Sherlock Holmes in Picardy Place, Edinburgh, close to the house where Conan Doyle was born.Series Sherlock Holmes


  381 Comments


  Leave a Reply